پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,خرید کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی
دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا،در قالب ppt و در 306 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: کلياتشناختديدگاه هاي شناختيانواع ديدگاه هاي شناختي:الف- ديدگاه تجربه گرايي و پوزيتيوسمب- ديدگاه عقل گراييج- ديدگاه استنباطيد- ديدگاه ساختاريه- ديدگاه هرمنوتيکنظريه توماس کوهن تحقيق علمي چيست؟فلسفه تحقيق علميهدف از آموزش روش تحقيق علميويژگي ها و قواعد تحقيق علمي:توسعه اي بودنقابليت بررسي داشتننظم داشتنتخصص طلبيقابليت تعميمدقت طلبيواقعي بودنقاعده تجاهلصبر طلبيجرات طلبينياز به مديريت واحدرعايت اصل بي طرفياجتهادي بودن تحقيقپيش نيازهاي تحقيق علميرابطه تحقيق علمي با آمار:مرحله اول: نمونه گيريمرحله دوم: گردآوري و طبقه بندي اطلاعاتمرحله سوم: تجزيه و تحليل اطلاعاتمرحله چهارم: تبيين و نمايش تحقيقجايگاه رايانه در تحقيقات علمي:مطالعه سوابق و ادبيات موضوع تحقيقطبقه بندي داده هاتجزيه و تحليل داده هاتنظيم و نگارش گزارش تحقيقعلمتقسيم بندي علوم از ديدگاه فلاسفهعلوم انسانينظريهقانون علميتعريف استدلال و انواع آنفرآيند تحقيق علمي و استدلال قياسي و استقراييمتغير و انواع آن:الف) متغير بر اساس ارزش:انواع متغيرها بر اساس ارزشب) متغير بر اساس رابطه:الف) متغيرهاي مستقل ب) متغيرهاي تابع يا وابسته ج) متغيرهاي ميانگر يا واسطهج) متغير بر اساس نقش:الف) متغيرهاي علي ب) متغيرهاي توصيفي د ) متغير هاي دو يا چند ارزشي:متغير دو ارزشي متغيرهاي چند ارزشي ه) متغيرهاي جانبي:متغيرهاي تعديل کننده متغيرهاي کنترل متغيرهاي مزاحمفرآيند تحقيق علميفصل دوم: انواع تحقيقات علميتحقيقات علمي بر اساس ماهيت و روش:الف) تحقيقات تاريخيب) تحقيات توصيفيج) همبستگيد) تجربي و عليّتحقيقات تجربي (آزمايشي)شرايط ضروري يک تحقيق تجربي:الف) کنترلب) انتخاب تصادفي ج) تکرار آزمايش د) قابليت تعميم نکاتي که محقق بايد در خصوص قابليت تعميم رعايت کند:از اصل کنترل غفلت نکند.در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفي اقدام بکند.تاثير اشتباهات آماري را در انتخاب نمونه و طبقه بندي و تجزيه و تحليل داده ها به حداقل برساند.محيط آزمايش را به صورت طبيعي و عادي نگه دارد.در انجام دادن فعاليت هاي تحقيقاتي و مراحل کار و نتيجه گيري تعجيل نکند.آزمايش ها را در موقعيت ها و شرايط مشابه تکرار نمودهاز اعتبار دروني آزمايش و نيز اعتبار بيروني آن مطمئن شودانواع متغيرهاي مزاحم:رخدادهاي هم زمان با انجام دادن تحقيقاجراي پيش آزمونتغيير در روش ها و وسايل اندازه گيريتغييرات رواني و فيزيولوژيکافت آزمودني هاروش هاي حذف يا کاهش متغيرهاي مزاحم:الف)حذف متغيرها از طريق انتخاب آزمودني هايي که خصايص يکسان دارند.ب)همتا
کردن موارد: انتخاب جفت ها يا مجموعه هايي از افراد با خصايص همانند يا
تقريباً يکسان و قرار دادن يکي از آن ها در گروه گواه و ديگري در گروه
آزمايشج) معادل و هم تراز کردن موارد که عبارت است از قرار دادن آزمودني ها در گروه هاي گواه و آزمايشيد) تحليل واريانس ه) گزينش تصادفيروش ها و طرح هاي اجراي تحقيق تجربي:آزمايش با استفاده از يک گروه آزمودني:الف) پس آزمونب) پيش آزمون و پس آزمونآزمايش با استفاده از دو گروه (شاهد و آزمايش):الف) استفاده از پس آزمونب) استفاده از پس آزمون و پيش آزمونآزمايش با استفاده از چند گروه:استفاده از طرح چهار گروهي سولومونطرح پس آزمون چند گروهياستفاده از پيش آزمون و پس آزمون گروهيآزمايش با استفاده از روش تکرار آزمونفصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مسالهمرحله انتخاب تعريف و بيان مساله داراي اقدامات نظام يافته زير است:طرح مساله تحقيق و تعيين حدود آنمطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيقشناسايي و تحليل مساله تحقيقتعيين متغيرها و تدوين مدلهاي عليّ مربوط به چهارچوب نظري تحقيقتشريح مساله تحقيق و نگارش آنطرح مساله تحقيق:الف) کنجکاويب) تجارب شخصيج) مطالعه آثار مکتوبد ) منابع شفاهي ه ) متقاضيان تحقيقانتخاب و تعيين حدود مساله تحقيق مطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيق:الف) روش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آن هاب) مطالعه و فيش برداريروش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آن ها:استفاده از کتاب شناسي هااستفاده از فهرست مقالاتاستفاده از نمايه ها استفاده از کتابخانهاستفاده از فهرست تحقيقاتاستفاده از چکيده ها استفاده از مجموعه مقالاتاستفاده از روش مصاحبهاستفاده از آرشيو هااستفاده از سيستم هاي اطلاع رساني رايانه ايمطالعه و فيش برداري محققان برای ثبت و ضبط مطالب از روش هاي گوناگون استفاده مي کنند، از جملهعلامت گذاري روي متن و حاشيه اوراق کتاب خلاصه برداري از متن و نگارش آن استفاده از ماشين هاي حافظه دار الکترونيکيتهيه و تنظيم برگه ها يا کارت هاي منظم که اصطلاحاً فيش ناميده مي شودشناسايي و تحليل مساله تحقيقتعيين متغيّرها  و تدوين مدل هاي عليّنحوه بيان مساله تحقيق و نگارش آنروش نگارش و ارزيابي مساله تحقيقجدول کنترل و ارزيابي نگارش مساله تحقيقفصل چهارم: تدوين فرضيهمفهوم و تعريف فرضيه تفاوت فرضيه و نظريه چيست؟نقش فرضيه در تحقيق علميانواع فرضيه در تحقيقات همبستگي و تجربيمطالعه چگونگي روابط بين متغيرها ويژگي هاي يک تحقيق خوب:الف) فرضيه بايد قدرت تبيين حقايق را داشته باشد.ب) فرضيه بايد بتواند پاسخ مساله تحقيق را بدهدج) فرضيه بايد قابليت حذف حقايق نامرتبط با مساله تحقيق را داشته باشدد) فرضيه بايد شفاف ،ساده،و قابل فهم باشد.ه) فرضيه بايد قابليت آزمون را داشته باشد.و) فرضيه نبايد با حقايق و قوانين مسلم و اصول علمي تاييد شده مغايرت داشته باشد .ز) فرضيه نبايد از واژه ها و مفاهيم ارزشي استفاده کند .ح) فرضيه بايد به مطالعه و پژوهش جهت بدهد.ي)ب ايد به صورت جمله خبري باشد.ک) فرضيه ها بايد مختص مساله تحقيق باشندل) بايد بين فرضيه ها و سوالهاي ويژه تناظر صوري و محتوايي وجود داشته باشدشيوه تدوين، نگارش و ارزيابيفصل پنجم: نمونه گيريتحقيق علمي با چه هدفي انجام مي شود؟تعريف جامعه آماريمفهوم نمونهمحقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کندانواع نمونه احتمالي:الف) نمونه هاي احتمالي ساده:استفاده از قرعه کشياستفاده از جدول اعداد تصادفي استفاده از روش منظم يا سيستماتيکب) نمونه گيري احتمالي طبقه بندي شدهج) نمونه گيري گروهي يا خوشه اي د) نمونه گيري مکاني ه) ساير نمونه گيري ها:نمونه گيري هاي مادر يا پايه اينمونه برداري چند درجه اينمونه مختلطانواع نمونه هاي غير احتمالي يا تورش دار:الف) نمونه گيري سهميه ايب) نمونه گيري اتفاقيج) نمونه وضعي د) نمونه موردي روش هاي برآورد حجم نمونهعواملي که محقق در مورد تخمين حجم نمونه بايد مدنظر قرار دهد:حجم و اندازه جامعه ميزان تجانس جامعه يا پراکندگي صفت يا صفات جامعهامکانات ،مقدورات و زمانحدنصاب هاي نمونهملاحظات مربوط به بر آورد حجم نمونه ويژگي هاي يک نمونه خوب به شرح زير است:سودمندي و برخوردار بودن از جامعيتداشتن اعتبار و کفايت وصول به مقصودداشتن وضوح و برخورداري از طبقه بندي و تعاريف بديهيبرخورداري از سرعت در نمونه  گيرياقتصادي بودن عمليات نمونه گيريقابليت تعريف و تفسير صحيحفصل ششم: ابزار سنجش و گردآوري اطلاعاتطبقه بندي ابزار اندازه گيري و گردآوري اطلاعاتويژگي هاي ابزار سنجشانواع ابزارهاي گردآوري اطلاعات:الف) پرسشنامه                   ب) مصاحبهج) کارت مشاهده                د) نظرسنجه) فيش                            و ) فرمز) نقشه گنگ و کروکي           ح) آزمون استعدادط) آزمون هاي پيشرفت تحصيلي    ي) آزمون هوشک) رغبت سنج                     ل) آزمون فرافکنابزارها و مقياس هاي اندازه گيري:مقياس هاي اسمي يا عدديمقياس هاي ترتيبي مقياس هاي فاصله اي مقياس هاي نسبيطيف ها طيف بوگاردوسطيف ليکرتطيف گاتمن روايي و پايايي ابزار سنجشروايي ابزار سنجشپايايي ابزار سنجشعواملي که بر پايايي و روايي ابزار سنجش اثر منفي دارد:تعريف نشدن اصطلاحاتعدم توجيه پرسشگرانعدم تجانس و همگوني پاسخگويانتغيير شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگريوضعيت ظاهريعدم تناسب مراحل مختلف فرايند تحقيقفصل هفتم: روش هاي گردآوري اطلاعاتدر گردآوري اطلاعات محقق بايد به دو اصل اساسي توجه نمايد:الف) اصل صحت ب) اصل دقت روش هاي کتابخانه اي چند نکته در خصوص کتابخانه هاانواع سند:کتاب                                  مقاله ها و مجله ها ميکروفيلم و ميکرو فيش            سايت ها ديسک هاي رايانه اي                اسناد اصلاسناد دولتي                           نشريه هاي رسمي دولتياسناد شخصي و خصوصي         مطبوعاتآمار نامه ها                          اسناد صوتي و تصويريابزارهاي گردآوري اطلاعات در روش کتابخانه اي:فيش جدول فرم پرسشنامه استخراج اطلاعات نقشه و کروکيروش هاي ميدانيپرسشنامه ايبرنامه ريزي و اجراي پرسشنامه:الف) روش اجراي پرسشنامه ب) پيش بيني مرجع و مرکز هدايت کننده و ناظرج) پيش بيني نحوه ورود به ميدان و محيط پرسشگريد) پيش بيني اقدامات بعد از مرحله پرسشگري نحوه ورود به ميدان ومحيط پرسشگرياقدامات بعد از پرسشگري:1. گردآوري و تمرکز پرسشنامه ها در ستاد مرکزي2. بازنگري پرسشنامه هاي تکميل شده3. بسته بندي و انتقال پرسشنامه ها از شهرها به ستاد مرکزي4. ارسال پرسشنامه ها به گروه کدگذاري5. ارسال نامه هاي تشکر براي افراد همکاري کننده6. پرداخت حق الزحمه و هداياي مربوط به پرسشگران و عوامل اجرايي و تشکر از آن هانکات مورد توجه در مورد پاسخگويان:رعايت انتخاب درست پاسخگويان درک شرايط و ويژگيهاي پاسخگويانرعایت حال پاسخگوملاحظات مربوط به پرسشگري: الف) تمايل شديد پاسخگو به دادن پاسخ هاي مشابهب ) هاله افکني يک رفتار بر ساير رفتارهاج ) تمايل به استفاده از حد متوسط مقياس هاد ) بروز اشتباه در ثبت داده ها در پرسشنامهمحاسن پرسشنامهمعايب پرسشنامهروش مصاحبهابزار ثبت اطلاعات مصاحبهتفاوت پرسشنامه با کارتابزار مصاحبه:الف) ابزار استاندارد شدهب) ابزار محقق ساخته يا غير استانداردانواع روشهاي مصاحبهملاحظات اجرايي محقق در روش مصاحبه:اطمينان ازروايي و پايايي ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات 2. رعايت شرايط مساوي از هر حيث براي مصاحبه شوندگان3. تهيه راهنماي ويژه براي توجيه ابزار سنجش و نحوه تکميل آن تا مصاحبه گر از طريق مراجعه به آن پاسخ سوالات رابيابد4. استفاده از ابزارهاي کمکي نظير ضبط صوت و دوربين براي نگهداري اطلاعات5. شرکت در دوره هاي توجيهي6. تست ابزار سنجش و اطمينان از روايي و پايايي آن 7. هماهنگي براي تعيين وقت، موافقت مقامات مسئول، رعايت ادب 8.ايجاد سازمان اجرايي و هدايت کننده در صورتي که چند مصاحبه گر باشندزمينه هاي استفاده از روش مشاهدهانواع روش هاي مشاهده:الف) طرح هاي مشاهده کنترل نشدهب) طرح هاي مشاهده کنترل شدهج) طرح مشاهده مشارکتيد) طرح مشاهده غيرمشارکتيه) طرح مشاهده فرديو) طرح مشاهده گروهيز) طرح مشاهده علنيح) طرح مشاهده غير علنينکات قابل توجه مشاهده گرمحاسن روش مشاهدهروش هاي صوتي و تصويريروش هاي ترکيبيفصل هشتم: کدگذاري، استخراج و طبقه بندي داده هاکدگذاريمنظور از کدگذاري در تحقيقات ميدانيمواردي که محقق در زمان طراحي پرسشنامه و قبل از اجراي عمليات ميداني بايد کدگذاري نمايد:1. پرسشنامه2. منطقه و ناحيه3. صفحات4. سؤالات5. گزينه ها6. ستون کد پاسخ هابازبيني و کدگذاري اطلاعات گردآوري شدهانواع روشهاي استخراج داده:استخراج داده ها به شيوه دستينکات مورد توجه محقق در امر خلاصه سازي پاسخ هااستخراج داده ها به شيوه ماشينيفصل نهم: تجزيه و تحليل داده ها و استنتاجانواع شيوه هاي تجزيه و تحليل داده هاشيوه تجزيه وتحليل کيفيموارد کاربرد تحليل منطقي و عقلانيشيوه تجزيه و تحليل کمي:1. تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي:جدول توزيع فراواني و نسبت هاي توزيعنمايش هندسي و تصويري توزيعاندازه هاي گرايش به مرکز اندازه هاي پراکندگيروش هاي متداول براي نمايش تصويري نحوه توزيع صفت در جامعه: روش هيستوگرام يا نمودارهاي ستوني ساده و ترکيبيروش پلي گون يا نمودارهاي چندضلعي ساده و ترکيبيروش منحني براي داده هاي تراکمي و تجمعيروش قطاعي يا شعاعي و دايره اي ساده و ترکيبيروش نمودار مثلثيروش منحني نمايش سري هاي زمانيروش نمايش فضايي و پراکندگي پديده در فضا در شکل نقشه هاي جغرافيايي تراکمينمايش ترکيبي ستوني و نشانه اي پراکندگي پديده در فضا روي نقشه جغرافيانمايش هاي تخيلي و تصويرسازي متناسب با بزرگي و کوچکي پديده در فضانمايش سلسله مراتبي و روابط يک سويه و يا دو سويه پديده هانمودارهاي هرمي براي نمايش ساختمان جمعيتنمودارهاي تصويري براي نمايش شکلي پديده ها2. تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطياندازه هاي گرايشاندازه هاي پراکندگيانحراف استانداردواريانسمحاسن انحراف استانداردمنحني طبيعيخصوصيات منحني طبيعيتجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطيهمبستگي:همبستگي مثبت همبستگي منفي انواع همبستگي هاروش هاي محاسبه همبستگي:الف- آزمون همبستگي پيرسونب- آزمون رو يا ضريب همبستگي اسپيرمنج- آزمون يا ضريب همبستگي فيمحدوديت هاي آزمون خي 2:1. تنها در مورد اطلاعات مربوط به فراواني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و نه در مورد نمره ها.2. بايد رويدادها و اندازه گيريهاي فردي از يکديگر مستقل باشند، يعني اطلاعات پيوسته نباشند.3. به طور کلي هيچ فراواني موردانتظار نبايد از 5 کمتر باشد، مگرتحت شرايط خاص و آن اين که از تصحيح استفاده شودرگرسيونT آزمونداده هايي که رايانه با استفاده از برنامه SPSS، در اختيار محقق قرار مي دهد:1. فراواني مشاهده شده               2. فراواني مورد انتظار               3. درصدهاي سطري                  4. درصدهاي ستوني5. خي 2بدون تصحيح ييتس         6. خي 2 با تصحيح ييتس 7. درجه آزادي 8. سطح معني داري9. حداقل فراواني مورد انتظار  10. تعدادخانه هاي با مقادير موردانتظار کمتر از  5مورد فراواني     11. تعداد فراواني فاقد اطلاعات قابليت هاي برنامه SPSSتهيه جداول توزيع فراواني و تهيه ليست داده هاتهيه جداول تقاطعي و دوبعدي و چند بعديانجام بررسيهاي آمار توصيفيانجام بررسيهاي آمار استنباطي محاسبات رياضيتغيير، اصلاح، جابه جايي و مرتب کردن داده هافصل دهم: تنظيم و تدوين گزارش تحقيقعناصر و ساختار گزارش تحقيق:الف) عنصر مقدماتب) عنصر فهرست ها  ج) عنصر متن           د) عنصر کتاب نامه      ه) عنصر پيوست ها         محقق هنگام استفاده از موارد زير بايد مشخصات منبع را ذکر کندنقل قول ها، اعم از مستقيم يا غيرمستقيمجداول و آمارهاي بين متناشکال و پيکرها نظير نقشه، نمودار، طرح و تصويروقايع و رخدادهااظهارات شفاهي يا کتبي افرادتعريف مفاهيم و اصطلاحاتقضايا و گزاره هاي کلي نظير قوانين و حقايق علمي، مدل ها و نظريه هاعلت ذکر استفاده از تحقيق ديگرانروش هاي ارجاع دهيفصل يازدهم: تهيه و تنظيم طرح تحقيقطرح تحقيقدلايل اهميت طرح تحقيق:الف) تسهيل برنامه ريزي اجرايي تحقيقب) کسب حمايت ديگرانج) آگاه کردن کساني که در تصويب طرح مؤثرندانواع طرح هاي تحقيق:1. براساس ماهيت و اهميت تحقيق    2. براساس مراحل پيشرفت کار تحقيق     عناصر و اجزاء يک طرح تحقيق علمي:سوال اصلي تحقيق و بيان مسئلهسوابق و ادبيات مربوطفلسفه و اهداف تحقيقفرضيه هانوع تحقيقجامعه آماريحجم نمونه و روش نمونه گيريروش هاي گردآوري اطلاعاتابزار گردآوري اطلاعاتروش استخراج و طبقه بندي اطلاعاتروش تجزيه و تحليل اطلاعاتمدير و عوامل اجرايي تحقيق زمان و طول مدت اجرايي تحقيقهزينه هاي تحقيقابزارها ، وسايل و شرايط مورد نياز براي اجراي تحقيقمشکلات و تنگناهاي احتمالي تحقيقتعريف واژگان و اصطلاحات تخصصي و اختصاصي طرحفهرست منابع و مآخذ تحقيقضمايمشيوه تنظيم و نگارش طرح تحقيق:تهيه فهرستي از عناصر و اجزاء طرحتعريف هر عنصر و اجزاء مربوطارائه طرح و عناصر تعريف شده براي نظرخواهيلحاظ کردن نظرهاي اصلاحي در طرحفصل دوازدهم: تهيه و تنظيم مقاله علميانواع مقالات علمي:1. مقالات پژوهشي2. مقالات مطالعاتي و ترويجيساختار مقالات علمي:1. مشخصات مقاله2. چکيده3. مقدمه4. روش تحقيق5. اطلاعات و داده ها6. تجزيه و تحليل7. نتيجه گيري8. شناسايي و تصديق9. منابع 10. ضمايمملاحظات مربوط به تدوين مقاله علمي

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی خرید کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

 • نقشه ی بخش های شهرستان قائنات

  استان خراسان جنو,بخش های شهرستان قائنات,شیپ فایل بخش های شهرستان قائنات,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان قائنات,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان قائنات,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان…

 • تحقیق بهره وری در آموزش و پرورش

  تحقیق بهره وری در آموزش و پرورش رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع بهره وری در آموزش و پرورش،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مفاهيم بهره‎ وريوجه بارز وجود انسان اين است كه فعاليت‎هاي…

 • پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

  پرسشنامه سنجش نگرش معنوی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع سنجش نگرش معنوی،در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.  توضیحات:مقدمهبا توجه به اهمیت معنویت و رشد معنوی در زندگی هر فرد و سنجش آن این آزمون توسط…

 • تحقیق ارائه روشي براي اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيك

  تحقیق ارائه روشي براي اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيك تجارت الكترونيكي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ارائه روشي براي اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيكيقالب بندی: فایل word…

 • پلان معماري اتوكد طرح 26

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 26 دانلود فایل  پلان معماري اتوكد طرح 26 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • پاورپوينت رله و حفاظت الکتریکی

  پاورپوينت حفاظت الكتريكي,پاورپوينت رله,پاورپوينت رله و حفاظت الکتریکی,حفاظت الكتريكي,حفاظت الکتریکی چیست,حفاظت الکتریکی در تجهیزات پرشکی,حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی,رله finder,رله بریز چیست,رله حراتی,رله و حفاظت دانلود پاورپوينت رله و حفاظت الکتریکی دانلود فایل دانلود پاورپوينت در مورد رله و حفاظت…

 • پاورپوینت روشهاي اندازه گيري و تعيين مقدار كروم شش ظرفيتي در نمونه هاي هوا

  اسپكتروفوتومتري مرئي,اندازه گیری میزان كروم شش ظرفيتي,تعیین مقدار كروم شش ظرفيتي,تعیین مقدار كروم شش ظرفيتي در هوا,روش هاي اندازه گيري میزان كروم شش ظرفيتي,كروم شش ظرفيتي,مقدار كروم شش ظرفيتي,میزان كروم شش ظرفيتي پاورپوینت روشهاي اندازه گيري و تعيين مقدار كروم…

 • جزوه نکات تکمیلی حسابداري مالی رشته حسابداری

  جزوه نکات تکمیلی حسابداري مالی,جزوه نکات تکمیلی حسابداري مالی ارشد,جزوه نکات تکمیلی حسابداري مالی برای کنکور,جزوه نکات تکمیلی حسابداري مالی کنکور,دانلود جزوه نکات,دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداري مالی جزوه نکات تکمیلی حسابداري مالی رشته حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه…

 • کدنویسی الگوریتم pso برای مسائل چندهدفه

  کدنویسی الگوریتم pso برای مسائل چندهدفه کدنویسی الگوریتم های ژنتیک رفتن به سایت اصلی دانلود کدنویسی الگوریتم pso برای مسائل چندهدفه،توضیحات:الگوریتم مورد نظر یک الگوریتم بهینه سازی است که برای تمامی مسائل بهینه سازی می توان مورد استفاده قرار داد.…

 • سورس برنامه پیاده سازی صف با استفاده از لیست پیوندی

  برنامه پیاده سازی صف,پروژه برنامه نویسی پیاده سازی صف,پروژه برنامه نویسی پیاده سازی صف با زبان سی پلاس پلاس,پیاده سازی صف,سورس برنامه پیاده سازی صف,سورس برنامه پیاده سازی صف با استفاده از لیست پیوندی,کدنویسی پیاده ساز دانلود سورس برنامه پیاده…

 • تحقیق مقام و منزلت زن در قرآن

  تحقیق مقام و منزلت زن در قرآن رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع مقام و منزلت زن در قرآن،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:آنچه در زير از نظر می گذرد خلاصه ای…

 • تحقیق بررسی رضایت زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل

  پایان نامه پیرامون زناشویی,پروژه زناشویی,تحقیق در مورد زناشویی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی زناشویی,تحقیق زناشویی,دانلود تحقیق زناشویی,مقاله زناشویی تحقیق بررسی رضایت زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چکیده :هدف از تحقیق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین…

 • پاورپوینت روش سختی در تحلیل ماتریسی سازه ها

  پروژه تحلیل ماتریسی سازه ها,تحلیل ماتریسی سازه ها,تحلیل ماتریسی سازه ها با متلب,تحلیل ماتریسی سازه ها دکتر علی کاوه,روش تحلیل ماتریسی سازه ها,روش سختی تحلیل ماتریسی سازه ها,روش سختی در تحلیل ماتریسی سازه ها,روشهای تحلیل ماتریسی سازه ها پاورپوینت روش…

 • طرح توجیهی تولید لوله های درزدار

  امکان سنجی تولید لوله های درزدار,تولید لوله های درزدار,دانلود طرح توجیهی تولید لوله های درزدار,طرح توجیهی تولید لوله های درزدار,طرح تولید لوله های درزدار,طرح کارآفرینی تولید لوله های درزدار,کارآفرینی تولید لوله های درزدار,لوله درزدار دانلود طرح توجیهی تولید لوله های…

 • گزارش کارآموزی يادگيري سيستم حسابداري در شرکت تجهیزات پزشکی

  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت پیمانکاری,گزارش کارآموزی حسابداری رایگان,گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری,گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانلود گزارش کارآموزی يادگيري سيستم حسابداري در شرکت تجهیزات پزشکی دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی يادگيري…

 • تحقیق كاربرد مبردها

  با فرمتppt,پاورپوی,پاورپوینت,پاورپوینت آماده مهندسی مواد مبرد,پاورپوینت مبرد,تحقیق مبرد,دانلود power point مبرد,دانلود پاورپوینت در مورد مبرد,دانلود پاورپوینت مبرد,دانلود تحقیق مبرد,دانلود رایگان پاورپوینت مبرد,رایگان,علم مواد,مبرد تحقیق كاربرد مبردها رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق كاربرد مبردها قالب بندی: فایل ورد (قابل ویرایش)تعداد…

 • تحقیق بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات

  تحقیق بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي…

 • تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌ هاي شنوايي براي كودكان

  پایان نامه روانشناسی پی,پروژه مهارت‌هاي شنوايي,تحقیق در مورد مهارت‌هاي شنوايي,تحقیق روانشناسی مهارت‌هاي شنوايي,تحقیق مهارت‌هاي شنوايي,دانلود تحقیق روانشناسی در مورد مهارت‌هاي شنوايي,دانلود تحقیق مهارت‌هاي شنوايي,مقاله مهارت‌هاي شنوايي تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌ هاي شنوايي براي كودكان رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه

  انواع روش های تغلیط نمونه,انواع روش های رقیق سازی,پاورپوینت روش های,تحقیق انواع روش های تغلیط نمونه,تحقیق انواع روش های رقیق سازی,تحقیق روش های تغلیط نمونه,تحقیق روش های رقیق سازی,روش های تغلیط نمونه,روش های رقیق سازی,مقاله روش های رقیق سازی دانلود…

 • تحقیق انواع ادبیات

  تحقیق انواع ادبیات انواع ادبی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق انواع ادبیاتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 49بخشی از متن تحقیق:انواع ادبي، در رديف نظام هايي از قبيل سبك شناسي و نقد ادبي، يكي از اقسام جديد…

 • پاورپوینت اخلاق حرفه ای پزشکی

  پاورپوینت اخلاق حرفه ای پزشکی اخلاق پزشکی pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای پزشکی،در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاخلاق پزشکیتاریخچه اخلاق پزشکی در جهانتاریخچه اخلاق پزشکی در ایرانسوگندنامه ها و…

 • تحقیق پژوهشی محافظه کاری

  تحقیق پژوهشی محافظه کاری رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع محافظه کاری،در قالب doc و در 23 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن :مقدمهرابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی که در این تحقیق بررسی شده توسط…

 • گزارش کار آموزی آشنایی با فعالیت های امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری در جهاد کشاورزی,گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی,گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت خدماتی,گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دانلود گزارش کار آموزی آشنایی با فعالیت های امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام دانلود…

 • تحقیق برنامه ریزی نیمه معین (SDP)

  برش یالی ماکسیمم,برنامه ریزی SDP,برنامه ریزی خطی,برنامه ریزی نیمه معین,تحقیق برنامه ریزی SDP,تحقیق برنامه ریزی خطی,تحقیق برنامه ریزی نیمه معین,دانلود تحقیق برنامه ریزی SDP,دانلود تحقیق برنامه ریزی خطی,دانلود تحقیق برنامه ریزی نیمه معین دانلود تحقیق برنامه ریزی نیمه معین (SDP)…

 • پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری (الهام فرمی از طبیعت)

  الهام فرمی از طبیعت,انسان طبیعت معماری,تحقیق مجموعه ورزشی المپیک یونان,تحقیق موزه هنر می,تحقیق موزه هنر و علم افلاك نما,طبیعت آموزگار انسان,فرم در طبیعت,مجموعه ورزشی المپیک یونان,موزه هنر میلواکی,موزه هنر و علم افلاك نما دانلود پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری (الهام فرمی…

 • پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی

  اسلاید,پاورپوینت,سیستم,سیستمی,متدولوژی دانلود پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی دانلود فایل پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی در 28 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت سیستمِ متدولوژی سیستمی اسلاید

 • پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيري خلاق

  تحقیق تصمیم گیری خلاق,تحقیق مدیریت تعارض,تحقیق مدیریت تعارض سازمانی,تحقیق مدیریت تعارض و مذاکره,تصمیم گیری خلاق,تصمیم گیری خلاقانه,تصمیم گیری هوشمند و خلاق,تصمیم گیری و خلاقیت,مدیریت تعارض,مدیریت تعارض سازمانی,مدیریت تعارض و مذاکره دانلود پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيري خلاق دانلود فایل…

 • پاورپوینت سیل پلیمر (Polymer Flooding)

  پروزه سیل پلیمر,پلی اکریل آمیدها,پلی ساکاریدها,تحقیق سیل پلیمر,خواص رئولوژیکی,سیل پلیمر,سیل پلیمرpdf,فرایند کنترل mobility,کمبود سیل پلیمر,مضرات سیل پلیمر پاورپوینت سیل پلیمر (Polymer Flooding) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سیل پلیمر،در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت مهارت كنترل خشم

  پاورپوینت مهارت كنترل خشم كنترل خشم رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مهارت كنترل خشم، در قالب pptx و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع پرخاشگری چه عواملی باعث بروز خشم می شوند؟ارزش ها و باورهاي ماعوامل ذاتیعوامل…

 • پاورپوینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (وزیران کاردان، شهرهای آباد)

  پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی,پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی,مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی دانلود پاورپوینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (وزیران کاردان، شهرهای آباد)…

 • جزوه تئوری درس آزمایشگاه متالوگرافی

  جزوه تئوری درس آزمایشگاه متالوگرافی جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه تئوری درس آزمایشگاه متالوگرافی،در قالب word و در 83 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخش اول: متالوگرافی و ریزساختار چدن‌ها1- مقدمه2 - آماده‌سازی نمونه چدنی جهت بررسی…

 • پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير

  پرسشنامه استاندارد مديريت كيفيت فراگير جامع,پرسشنامه رایگان مديريت كيفيت فراگير جامع,پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير,پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير (tqm),پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير جامع,دانلود پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير،در قالب…

 • بیماری MS

  بیماری MS,مراقبت فرد مبتلا به بیماریMS,یوگا وMS دانلود بیماری MS دانلود فایل فهرست مطالب : بیماری MS علائم بیماری علائم بیماری ام  اس درمان بیماری MS‌ مراقبت بیمار مبتلا به MS محورهای زمان سیر بالینی اینتروفن کاربردهای بالینی اینتروفن درمان…

 • تحقیق هنر اسلامي

  تحقیق هنر اسلامي رفتن به سايت اصلي دانلودتحقیق با موضوع هنر اسلامي،در قالب word و در 34 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: قديمي‌ترين متن تاريخي که در آن از قوم عرب ياد شده کتيبه اي است آشوري که از…

 • پاورپوینت مدیریت بحران چگونه است؟

  پاورپوینت مدیریت بحران چگونه است؟ مدیریت بحران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت بحران چگونه است؟،در قالب ppt و در 62 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمدیریت بحران در کشورمديريت چيست؟تعريف و مفهوم بحرانانواع بحرانمدیریت بحراناهداف مديريت بحرانويژگي هاي…